boarding point
DENDERMONDE - St-Onolfsdijk
(a 5 min. walk from parking 'De Bruynkaai')


To the boarding point

Via GPS:
Address: 9200 Dendermonde -
Sint-Onolfsdijk 5

By bus:
De Lijn: bus 21 + 23 + 24 + 26 + 27 + 28 + 29 + 55 + 57 + 68 + 91 + 92
(stop: Dendermonde Veerstraat)

By train:
railway station Dendermonde
Bus 27 direction Gent-Sint-Pieters, stop: Dendermonde Veerstraat (10 min.)

Walking route departing from the railway station, click here.