Verkoopsvoorwaarden online ticketverkoop RIVERTOURS

 1. Organisator

  Rivertours CVBA, gevestigd te 9300 Aalst, Heilig Hartlaan 30, met ondernemingsnummer BE0471.392.482, handelend als organisator voor de eigen tochten en evenementen, treedt op als dienstverlener inzake de online ticketverkoop

 2. Producten

  Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op alle online aankopen van tickets voor de ‘Waterbus’

 3. Klant

  De ‘klant’ is elke persoon of firma die een online bestelling van boottickets verricht. Hij/zij wordt, van zodra de bestelling definitief is, beschouwd als opdrachtgever en zal de verantwoordelijkheid nemen tot de uiteindelijke betaling van de bestelling.

 4. Productinformatie

  Rivertours stelt op zijn website alle nodige informatie ter beschikking betreffende de online tickets, zoals de op het moment van aankoop geldende prijzen, programmatie en informatie omtrent de aankoop, evenals de geldigheidsduur en de andere gebruiksvoorwaarden die hieraan verbonden zijn. De prijzen die worden vermeld omvatten alle kosten verbonden aan de aankoop, levering en het gebruik van de tickets, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de website. Informatie betreffende het gebruik van de tickets kan ook worden meegedeeld in het aankoop- en toegangsbewijs dat de klant ontvangt.

 5. Verkoopproces

  De klant kan de tickets aankopen op de website en dient de daar beschreven stappen te doorlopen. De Klant beschikt over de mogelijkheid zijn bestelling na te kijken en te corrigeren alvorens tot betaling over te gaan. Rivertours CVBA is niet verantwoordelijk voor eventuele technische storingen bij de online transacties om welke reden dan ook.

 6. Betaling

  De tickets kunnen betaald worden door middel van de online betaalmethoden die op de website ter beschikking worden gesteld. De klant dient zelf in te staan voor de kosten die zijn financiële instelling aanrekent voor het overmaken van het bedrag van de aankoop. Indien de klant in aanmerking komt voor het verminderd tarief, is Rivertours CVBA gerechtigd bewijsstukken op te vragen om het recht om verminderd tafief te kunnen verifiëren. Alle aankopen zijn onmiddellijk betaalbaar. Rivertours CVBA behoudt zicht het recht bestellingen te weigeren of te annuleren bij aanwijzingen of vermoedens van fraude.

 7. Levering

  Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven op de website, gebeurt de levering van de tickets steeds op elektronische wijze, onder vorm van PDF-formaat. Enkel volledig geprinte versies van de e-tickets worden als toegangsticket aanvaard. Bij annulatie van de tocht dient u de tickets terug te mailen naar info@rivertours.be, met vermelding van uw rekeningnummer om tot terugbetaling te kunnen overgaan. Verloren of andere problemen met tickets moeten ten laatste op de werkdag vóór de tocht via mail of telefonisch (053/72 94 40) gemeld worden . Tickets geven enkel recht tot toegang op de Waterbus voor de vermelde tocht op de aangegeven datum en tijdstip. Elk toegangsbewijs is uniek en blijft eigendom van Rivertours CVBA.

 8. Herroepingsrecht

  De klant beschikt niet over een herroepingsrecht bij de aankoop van een ticket. Tickets worden enkel terugbetaald of omgeruild indien de tocht wordt afgelast door de organisatie. Eventuele reservatie- en administratiekosten zijn niet terugvorderbaar.

 9. Aansprakelijkheid

  De klant is zelf aansprakelijk voor vergissingen in het aankoopproces, zoals het opgeven van een foutieve naam, een verkeerd emailadres, aanduiding van een andere tocht of tijdstip.

 10. Persoonsgegevens

  Conform de wettelijke bepalingen kunnen uw persoonsgegevens opgenomen worden in de databank van Rivertours CVBA en doorgegeven worden aan derden. De klant wordt geacht deze privacyverklaring te kennen en deze te accepteren. Voor inzage, correctie of uitschrijving kan hij zich steeds wenden tot de organisatie.

 11. Wijziging van deze algemene verkoopsvoorwaarden

  Rivertours behoudt zich het recht deze algemene verkoopsvoorwaarden op elk moment, zonder verwittiging te wijzigen, onder meer om deze aan te passen aan een gewijzigde dienstverlening of aan de wijzingen in de wettelijke en reglementaire vereisten.

 12. Toepasselijke wetgeving en rechtsbevoegdheid

  De relatie met de klant wordt beheerst door de Belgische wetgeving. Bij geschillen is enkel de rechtbank van het arrondissement Dendermonde bevoegd.